một số đặc điểm quan trọng mà người sử dụng nên biết